Obchodné podmienky

Poriadok robí priateľov. Venujte, prosím, čas našim obchodným podmienkam.

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, keď na jednej strane je spoločnosť Wander Book s.r.o., IČO 07662301, DIČ CZ07662301 so sídlom Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom v zmysle ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.wander-book.com v sekcii Kontakt.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je podľa ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.

Podnikateľom je podľa ust. § 420 a násl. Z. č. 89/2012 Sb. ten, kto vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa tiež považuje osoba zapísaná v obchodnom registri.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Sb., ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tým, ako si objedná tovar. Po objednaní tovaru sa má za to, že kupujúci obchodné podmienky vzal na vedomie a súhlasí s nimi.

II. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje dodávateľovi a súhlasí s ich spracovaním, uchovávaním a evidenciou za účelom uzavretia obchodu s dodávateľom. Dodávateľ neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, vynímajúc dopravcov tovaru, a to len k riadnemu doručeniu tovaru. Osobné údaje sú poskytované len v minimálnom rozsahu nutnému k riadnemu plneniu obchodu medzi kupujúcim a dodávateľom. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.

III. Ochrana priemyselných a autorských práv

Kupujúcemu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a patentov dodávateľa či iných firiem, ktorých tovar sa vyskytuje v obchodnej ponuke dodávateľa, pokiaľ nie je stanovené inak.

IV. Cenové a platobné podmienky

  • Ceny uvedené na www.wander-book.com sú uvedené vrátane DPH.
  • Ceny uvádza predávajúci (dodávateľ) v aktuálnej ponuke na www.wander-book.com. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Wander Book s.r.o.

Osobný odberPlatba v hotovosti0 eur
Česká pošta – doporučenePlatba vopred na účet4 eurá

Termín expedície u väčšiny objednaného tovaru je do týždňa, vyhradzujeme si právo tento termín zmeniť.

Termín expedície tovaru, ktorý nie je dostupný (nie je skladom) bude upresnený.

V. Dodacie podmienky

Tovar je dodávateľom dodaný odberateľovi na adresu uvedenú na objednávke. Pokiaľ si odberateľ neprevezme tovar na dohodnutej adrese a v dohodnutom čase, platí všetky náklady spojené s dodaním tovaru a tiež i náklady s opätovným dodaním tovaru.

Odberateľ špecifikuje spôsob dodania v objednávke, možný je nasledujúci variant:

  • Českou poštou
  • Osobný odber po predchádzajúcej telefonickej dohode na adrese: Wander Book s.r.o., Hodkovická 20/20, 46006 Liberec

VI. Záručné podmienky

Záruka na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté neodbornou manipuláciou s tovarom, poškodenia vzniknuté mimo vplyv dodávateľa napr. náraz, pád, voda, slnečné žiarenie a pod. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Reklamácia tovaru, ktorá nebola uplatnená v záručnej dobe, už nebude považovaná za reklamáciu.

Záručná doba začína platiť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje len na chyby vzniknuté pri bežnom používaní tovaru.


VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ podľa § 1820 odst. 1 písm. f) z. č. 89/2012 Sb.

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s § 1829 a násl. z. č. 89/2012 Sb. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená prostriedkov komunikácie na diaľku. Pokiaľ sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy poslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci potvrdí prijatie tejto požiadavky spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar, ktoré od predávajúceho obdržal. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy, pokiaľ táto bola uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, nesie podľa § 1820 odst. 1 písm. g) z. č. 89/2012 Sb. spotrebiteľ.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, a to rovnakým spôsobom, akým od neho peňažné prostriedky prijal. Dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar dodávateľovi doručil. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti mu predávajúci v zmysle ust. § 1832 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb. náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu podľa § 1833 z. č. 89/2012 Sb. za zníženie hodnoty tovaru.

VIII. Reklamačné podmienky

Odberateľ je povinný tovar neodkladne po prevzatí skontrolovať. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je odberateľ povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť písomný záznam o poškodení v prítomnosti dopravcu.

Pokiaľ sa to zistí pri dodávaní v mieste určenom v adrese, že dodávaná poštovná zásielka je poškodená, zásielka sa nedodá a bude uložená na pošte, na ktorej bude reklamácia prejednaná. Adresát môže požadovať, aby poškodená poštovná zásielka bola na pošte pred jej dodaním otvorená a zistený rozsah jej poškodenia.

Reklamovať poškodenie je možné aj dodatočne, ale len v prípade, že nebolo zrejmé už pri dodaní. Takáto dodatočná reklamácia je možná len do dvoch pracovných dní po dodaní. Najvhodnejšie je reklamovať poštovú zásielku na pošte, ktorá ju dodala. Reklamáciu však prijme ktorákoľvek pošta. Podmienkou dodatočnej reklamácie je predloženie poštovnej zásielky v tom stave, v akom bola dodaná, alebo, pokiaľ to nie je možné, tento stav hodnoverne doložiť.

Odberateľ je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (alebo emailovou) formou zaslania alebo oznámenia zisteného poškodenia tovaru na adresu sídla predávajúceho.

Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s reklamovaným tovarom, vždy písomne so stručným opisom chyby alebo poškodenia. Pokiaľ sa odberateľ nepreukáže dokladom o kúpe tovaru, má dodávateľ právo reklamáciu odmietnuť.

K reklamácii je možné prijať tovar len vo vhodnom obale. Tovar zaslaný k reklamácii poštou alebo iným dopravcom musí byť riadne zabezpečené pred prípadným ďalším poškodením. Pri prevzatí reklamovaného tovaru bude vystavené potvrdenie o prijatí a do 3 dní od tohto prevzatia bude kupujúci informovaný o rozhodnutí o reklamácii. Lehota k odstráneniu chýb je 30 dní.

Pokiaľ je chyba odstrániteľná môže sa kupujúci domáhať opravy, doplnenie toho, čo chýba alebo primeranej zľavy z ceny. Pokiaľ nie je možné chybu odstrániť, môže kupujúci buď od zmluvy odstúpiť, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z ceny podľa § 1923 z. č. 89/2012 Sb.